PRIVACYSTATEMENT

Erve Vleerboer V.O.F. gevestigd te (7665 ST) Albergen, gemeente Tubbergen aan het adres Vleerboersweg 28 (hierna: Erve Vleerboer) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Erve Vleerboer houdt zich bezig met het (onder meer) het verhuren van (pension)stallen en springweides. Dit op basis van daarop ziende overeenkomsten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Erve Vleerboer noodzakelijk gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op reserveringen of afgenomen diensten / producten, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om onder meer NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kan de juiste informatie niet worden gekoppeld aan de juiste klantaccount en contactinformatie, waardoor het voor Erve Vleerboer niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze af te handelen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden waar mogelijk de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Erve Vleerboer heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Erve Vleerboer namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Erve Vleerboer niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Erve Vleerboer de (persoons-)gegevens
Erve Vleerboer verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via e-mailcorrespondentie of via de site met Erve Vleerboer, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Erve Vleerboer worden verwerkt.

Google Analytics
Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Erve Vleerboer gebruik maken van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Erve Vleerboer mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Privacyverklaring Erve Vleerboer (d.d. 2 november 2018)

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Erve Vleerboer bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is Erve Vleerboer verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.

(Persoons-)gegevens die zijn verkregen met betrekking tot een bepaald klantaccount worden bij Erve Vleerboer bewaard tot het moment de klantrelatie expliciet door de klant wordt opgezegd c.q. beëindigd. Erve Vleerboer acht het voor een gerichte en op de klantwens afgestemde dienstverlening van belang deze gegevens voor deze termijn te bewaren. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de (persoons-)gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd uit de systemen van Erve Vleerboer of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Erve Vleerboer stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 2 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Social media koppelingen
Erve Vleerboer maakt gebruik van koppelingen met sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres de website van Erve Vleerboer hebt bezocht.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens gebruik te maken van deze koppelingen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gepersonaliseerde advertenties
Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Met wie deelt Erve Vleerboer de gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Erve Vleerboer ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Door Erve Vleerboer wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Erve Vleerboer daarbij gebruik van onder meer een mailprogramma ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Erve Vleerboer Met deze partijen gaat Erve Vleerboer een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Erve Vleerboer worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Erve Vleerboer hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER
Privacyverklaring Erve Vleerboer (d.d. 2 november 2018)

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Erve Vleerboer een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Erve Vleerboer hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens
Erve Vleerboer draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Erve Vleerboer verbonden zijn. Erve Vleerboer kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Erve Vleerboer wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail : info@ervevleerboer.nl
Telefoon : 0546 – 441949
Post : Erve Vleerboer, Vleerboersweg 28, 7665 ST Albergen

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Erve Vleerboer van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Erve Vleerboer van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Erve Vleerboer zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Erve Vleerboer ontkomt er dan ook
Privacyverklaring Erve Vleerboer (d.d. 2 november 2018)

niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Erve Vleerboer

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Erve Vleerboer uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Erve Vleerboer op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Erve Vleerboer van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Erve Vleerboer hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Erve Vleerboer adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord.